JUGEMU

Jugemu Jugemu

Gokō-no Surikire

Kaijarisuigyo-no

Suigyōmatsu Unraimatsu Fūraimatsu

Kūnerutokoro-ni Sumutokoro

Yaburakōji-no Burakōji

Paipopaipo Paipo-no Shūringan

Shūringan-no Gūrindai

Gūrindai-no Ponpokopii-no Ponpokonā-no

Chōkyūmei-no Chōsuke

寿限無

寿限無 寿限無

五劫の擦り切れ

海砂利水魚の

水行末 雲来末 風来末

食う寝る処に住む処

藪ら柑子の藪柑子

パイポパイポ パイポのシューリンガン

シューリンガンのグーリンダイ

グーリンダイのポンポコピーのポンポコナーの

長久命の長助

JUGEMU

Jugemu Jugemu

Gokō-no Surikire

Kaijarisuigyo-no

Suigyōmatsu Unraimatsu Fūraimatsu

Kūnerutokoro-ni Sumutokoro

Yaburakōji-no Burakōji

Paipopaipo Paipo-no Shūringan

Shūringan-no Gūrindai

Gūrindai-no Ponpokopii-no Ponpokonā-no

Chōkyūmei-no Chōsuke

寿限無

寿限無 寿限無

五劫の擦り切れ

海砂利水魚の

水行末 雲来末 風来末

食う寝る処に住む処

藪ら柑子の藪柑子

パイポパイポ パイポのシューリンガン

シューリンガンのグーリンダイ

グーリンダイのポンポコピーのポンポコナーの

長久命の長助

TOP